Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
  zuzanars
  31. mar 2016    Čítané 17x

  ZuzanaRS

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1, VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi obchodníkom(predávajúcim) a zákazníkom(kupujúcim).Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

  Predávajúci: Zuzana Radová, K. Mikszátha 259/44, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 46 344 357 DIČ: SK1048371357

  Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke www.modrykonik-pro.sk

  2, OBJEDNANIE TOVARU

  Ponúkam Vám možnosť kúpy nového, značkového tovaru, priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať NONSTOP. Tovar je možné objednať iba prostredníctvom internetového obchodu www.modrykonik-pro.sk
  Po odoslaní bude objednávka spracovaná a jej prijatie predávajúci potvrdí e-mailom na adresu zadanú zákazníkom alebo formou odkazu na stránke Modrý koník – pro. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky.

  3, DODACIE LEHOTY

  Dodacia lehota je pre každý druh tovaru rôzna. Termín dodania tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
  Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru od 3 do 14 dní od dátumu overenia objednávky.
  Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

  4, CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A POŠTOVNÉ

  Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
  V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, máme právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu

  Kupujúci uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo formou dobierky (na dobierku posielame registrovaným členom na stránke MK s väčším počtom kladných hodnotení).
  Pri dodaní tovaru platí kupujúci cenu za produkt + poštovné a prípadne cenu dobierky.
  Balíčky sú posielané Slovenskou poštou, ceny poštovného sa riadia platným cenníkom Slovenskej pošty.
  Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.
  K cene poštovného je pripočítané balné 0,10-0,20€ (podľa druhu a veľkosti obálky).

  5, PREBERANIE TOVARU

  Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

  Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou – Slovenskou poštou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

  Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

  Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

  6, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).

  Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odoslané spolu s produktom predávajúcemu na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

  Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru – faktúru, ktorú obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

  Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť!!!!!!!

  Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaplatenú cenu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  a) sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná

  7, ZÁRUČNA DOBA

  Vo všeobecnosti, pokiaľ nie je uvedené inak, je záručná doba na tovar pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovar predávajúcemu.
  V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu písomne oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
  Použitý tovar ponúkam len ako súkromný predaj – je to oblečenie vylucne moje a mojich deti. Na tento tovar sa záruka nevzťahuje.

  8, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

  Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 5.9.2011 a nahradzujú všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky otázky týkajúce sa obchodných podmienok smerujte na
  Adresu zuzana.radovagmail.com

  VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
  Predávajúci kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia svojich zákazníkov. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácii o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
  Zhromažďujeme len tie údaje, ktoré sú potrebné pre kontaktovanie a fakturáciu našich zákazníkov. Údaje sú získavané od zákazníkov dobrovoľne.
  Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou.
  Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí alebo partnerov firmy. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu.

  Kontaktné údaje:
  Zuzana Radová,
  K. Mikszátha 259/44,
  979 01 Rimavská Sobota
  e-mail: zuzana.radova@gmail.com – na uvedenom maily ma môžte kedykoľvek
  kontaktovať, reagovať sa snažím čo najskôr, najneskôr do 24h

  Ďakujem a teším sa na spoločnú spoluprácu a verím, že s nákupom budete spokojní.
  Zuzana