Socializácia dieťaťa

Socializácia dieťaťa je nevyhnutná, no otázkou je, od ktorého veku dieťaťa s ňou treba začať. Názory odborníkov sa rozchádzajú v tom, či je skorá socializácia detí prospešná alebo nie.
Socializácia dieťaťa

Dnes  máme k dispozícii predškolské zariadenia, ktoré pomáhajú deťom vytvárať  normy a hodnoty, potrebné pre zdravý sebarozvoj. Teda rozvoj kreativity, zdravého sebavedomia, vzájomného rešpektu.

Socializácia začína veľmi skoro

Batoľa do 18 mesiacov1sa zameriava na rozvoj pohybových schopností1 a uprednostňuje tú osobu, s ktorou trávi najviac času, teda matku alebo otca, prípadne toho, kto sa oň stará. Tým, že dieťa vyrastá v stimulujúcom prostredí, učí sa hovoriť a komunikovať. Sleduje osoby vo svojom okolí, učí sa hovoriť a sleduje reakcie na svoje správanie. Začína sa viazať na konkrétnu osobu a dostáva sa do obdobia separačnej úzkosti.
Po prvom roku3 sa dieťa ešte nedokáže hrať s inými deťmi, ale začína opakovať, takže robí to, čo iné deti. Nazýva sa to paralelná hra, ktorá rozvíja jeho sociálne zručnosti. Deti si hračky1 viac prisvojujú, než by si ich požičiavali. Svoje emócie nesúhlasu a prejavy agresie prejavujú formou hryzenia a ťahania. Dieťa ešte nevie povedať, čo cíti a chce.

Čo je socializácia?

Socializácia  je proces, v ktorom sa stáva dieťa nielen biologickou, ale aj spoločenskou bytosťou. Postupne sa začleňuje do spoločnosti a učí sa v nej žiť. Významnou je socializácia okolo tretieho roku dieťaťa. Začína si uvedomovať svoje spoločenské hodnoty, má snahu svojou aktivitou sa začleniť.
Socializácia je celoživotný proces, neskôr sa stáva dieťa súčasťou vlastnej rodiny, práce a iných spoločenských aktivít ako dospelý jedinec.
V rannej fáze má na socializáciu dieťaťa vplyv matka, ktorá mu môže pomôcť, motivovať ho formou hry, aby sa zapojilo do kolektívu hrajúcich sa detí, môže mu pomôcť odstrániť nežiaduce prejavy správania sa. Základom každej socializácie je sociálna interakcia. To je proces, keď sa dieťa učí spoločenským normám.

Hra a sociálne role

Dieťa si osvojuje základné návyky spoločnosti a kultúru prostredia. Neskôr rozpozná iné sociálne role, ktoré majú ľudia v jeho prostredí. Z nich plynú isté požiadavky a dôsledky.
Socializácia dieťaťa
Než sa dieťa dokáže socializovať medzi ostatné deti, je potrebná asistencia matky alebo vychovávateľa v jasliach či v škôlke. Počas hry s vrstovníkoom dochádza k napodobňovaniu rovnako starých detí. Vďaka tomuto opakovaniu dochádza k postupnej adaptácii. Dieťa pomaly potláča svoj egocentrizmus a začína spolupracovať s ostatnými členmi kolektívu.
Zásadný vplyv na vývoj dieťaťa majú hračky, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Vytvára si k nim intenzívne citové puto a sú pre dieťa tak dôležité, ako vzťah ku skutočnej osobe.  Tieto hračky môžu potom fungovať ako prepojenie medzi domovom a v období, keď dieťa prechádza do iného prostredia, napr. jaslí alebo škôlky.
Socializácia medzi vrstovníkov sa odohráva prostredníctvom hry. Dieťa má veľmi dobre vyvinuté pozorovacie schopnosti. Na základe pozorovania získava informácie o tom, ako jeho okolie funguje. Dieťa si vyberá správanie alebo vzory, ktoré ho niečím pútajú aj bez toho, aby muselo chápať význam. Ide o napodobňovanie zvuku auta, gestikulácie alebo mimiky.

Plachým deťom pomôže rodič

Pozitívne skúsenosti so socializáciou detí majú aj rodičia, ktorí navštevovali detské ihrisko v blízkosti alebo priamo v areáli škôlky, do ktorej dieťa malo nastúpiť. Malo príležitosť nájsť si kamarátov vo svojom veku a bližšie spoznať deti, s ktorými bude chodiť do škôlky.
Socializácia detí
Je to skvelá príležitosť aj matky plachých detí, ktoré nemajú rady detské kolektívy.
Ich zapojenie sa do hry pomôže dieťaťu prekonať bariéry, zároveň máte možnosť hru trochu usmerňovať. Do hracieho priestoru nezasahujte až príliš, aby ste svojou snahou nemarili príležitosť svojim deťom nadviazať kamarátstva.
Ak dieťa nie je ešte pripravené na hru s rovesníkmi a iných detí sa stráni, zvážte, či by nebolo vhodné zaobstarať mu domáce zvieratko. Pomôže dieťaťu rozvinúť sociálnu interakciu a viac sa otvoriť.
S dieťaťom čítajte detské knižky5 o kamarátstvach, rozprávajte mu svoje zážitky z detstva so svojimi kamarátmi. Povedzte mu o tom, čo môže zažiť s kamarátmi, či už ide o zábavu, hry a tom, čo kamarátstvo prináša.

Odpútavanie od matky

To, že sa dieťa odpútava od matky,  je zdravý proces. Buduje si vlastnú sebadôveru, ktorá je dôležitá pre jeho vývoj. Môže sa objaviť prejav opozície voči rodičovskej autorite, často iba robí opak toho, čo sa od neho chce. Práve deti okolo tretieho veku si začínajú uvedomovať možnosť voľby a prichádzajú k záveru, že nie vždy musia so všetkým súhlasiť.
Nikdy však na dieťa netlačte, aby sa hralo s deťmi a v kolektíve. Každé dieťa potrebuje čas, vystupuje samé za seba, buduje si postavenie v spoločnosti iných vrstovníkov vlastným spôsobom.

Súvisiace články

Viac o socializácii dieťaťa na modrykonik.sk:

Použité zdroje:

  1. Zdenka Kiselová, Hry na podporu socializácie a komunikácie detí predškolského veku. MPC Bratislava, 2015.
  2. http://spuntik.zoznam.sk/cl/1000721/1370027/Pri-hladani-kamaratov-mozte-pomoct-detom-aj-vy
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti so socializáciou dieťaťa

Máš skúsenosť so socializáciou dieťaťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť