Čo všetko spadá do BSM?

Zodpovedané
17. mar 2023

Dobrý deň,

dom som získala darovacou zmluvou ešte pred svadbou. Opravovali sme ho svojpomocne bez hypotéky. Muž nemá dôkazy, že je všetko jeho. Všetko sme kupovali spoločne.

Teraz sa mi vyhráža, že mi vezme všetko, čo sa v dome nachádza.

Má na to právo?

Čo všetko spadá do BSM vlastníctva?

Je taká možnosť, že ho vyplatím a nábytok a všetko ostane mne?

Ďakujem

Dobrý deň,

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Ak by ste sa na vyporiadaní BSM dohodli, je to v zásade na Vás a Vašom manželovi, ako sa dohodnete (a ktoré veci komu pripadnú).

Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

V prípadnom súdnom konaní by každý z manželov musel preukazovať (listinami, svedeckými výpoveďami) to, čo tvrdí (výšku investícií do spoločného majetku, starostlivosť o domácnosť/deti a pod.).


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk