Preberám na seba uzavretím manželstva aj manželove exekúcie?

Zodpovedané
15. mar 2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom mojej situácie. V prípade, že uzavriem manželstvo a byt som nadobudla pred uzavretím manželstva, tak môj manžel pri rozvode nemá nárok na tento byt.

Ako je to v prípade rekonštrukcie bytu, v prípade, že by platil isté položky?

Moja druhá sa týka ohľadom exekúcii.

Preberám na seba dlhy z exekúcii, ak uzavriem manželstvo s človekom, ktorý má exekúcie nadobudnuté za slobodna?

Na koho pripadnú exekúcie v prípade jeho smrti?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak sa na zveľadenie Vášho výlučného majetku (rekonštrukcia,...) použijú finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (platí, že príjmy oboch manželov sú spoločné), Váš manžel by mal nárok na pomernú časť použitých finančných prostriedkov v prípade rozvodu.

Za dlhy, ktoré Vášmu budúcemu manželovi vznikli pred manželstvom, počas manželstva nebudete zodpovedať. Ak by ste však nadobudli vec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, exekútor je oprávnený túto vec exekuovať.

Pokiaľ ide o dedenie dlhov, ak v čase smrti by ste mali určitý majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, jedna polovica tohto majetku sa stáva predmetom dedenia a druhá polovica Vaším výlučným vlastníctvom, čo Vás dostane do situácie, že druhú polovicu budete musieť vykúpiť.

Možno by bolo vhodné uzavrieť niektorú z modifikačných dohôd týkajúcich sa vzniku a rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Bližšie Vám k tomu vie poradiť najmä notár, ktorý je oprávnený formou notárskej zápisnice tieto úkony uskutočniť. Ďalšou možnosťou je, že po uzavretí manželstva podáte návrh na súd na zrušenie BSM.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu