Materské

Materské je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

Poistenec

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Podmienky nároku

Zamestnanec

 • tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote (7 dní po zániku nemocenského poistenia)
 • trvanie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom
 • zamestnanec nepoberá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, počas poberanie materského

Povinne nemocensky poistená SZČO

 • tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote (7 dní po zániku nemocenského poistenia)
 • trvanie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom
 • SZČO zaplatila nemocenské poistenie v správnej výške od začiatku poistenia až do vzniku dôvodu na poskytnutie materského, dlžná suma na poistnom musí byť nižšia ako 5 eur
 • pri SZČO sa nesleduje poberanie príjmu počas poberania materského

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

 • tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote (7 dní po zániku nemocenského poistenia)
 • trvanie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom
 • poistená osoba zaplatila nemocenské poistenie v správnej výške od začiatku poistenia až do vzniku dôvodu na poskytnutie materského, dlžná suma na poistnom musí byť nižšia ako 5 eur

Uplatnenie nároku

 • žiadosť o materské vystavuje lekár na začiatku 8. až 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu
 • poistenec čo najskôr tlačivo doplní, podpíše a predloží zamestnávateľovi na podpis a odoslanie do Sociálnej poisťovne, ak ide o zamestnanca. V prípade SZČO a dobrovoľne poistenej osoby sa žiadosť predkladá priamo Sociálnej poisťovni, ktorá vykonáva ich nemocenské poistenie
 • ak má poistenec nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, žiadosť o materské sa vystaví pre každé z nich osobitne

Výška dávky

Materské = 75 % z denného vymeriavacieho základu

Denný vymeriavací základ

 • súčet vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné v rozhodujúcom období/počet dní rozhodujúceho obdobia (zaokrúhlené na 4 desatinné čísla nahor)

Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom materské maximálne vo výške 1260 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 1219,30 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) v prípadoch, ak dôvod na poskytnutie dávky vznikne po 31.12.2016.

Ak už materské poberáte, jeho zvýšenie uskutoční sociálna poisťovňa automaticky, nie je potrebné podávať žiadosť.

Rozhodujúce obdobie
Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite celý kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúcim obdobím je tento predchádzajúci kalendárny rok.
Ak nemocenské poistenie vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúcim obdobím je obdobie od začiatku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho kalendárneho roka.
Ak nemocenské poistenie vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúcim obdobím je obdobie od začiatku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom boli splnené podmienky nároku na materské.
Do rozhodujúceho obdobia sa nezahŕňajú dni, za ktoré poistenkyňa nie je povinná platiť nemocenské poistenie (napr. PN) a kedy bolo nemocenské poistenie prerušené.

Výplata dávky

Materské sa vypláca na bankový účet alebo na žiadosť príjemcu v hotovosti prostredníctvom peňažného poukazu, alebo na písomnú žiadosť príjemcu na bankový účet manžela.
Materské vypláca Sociálna poisťovňa okolo 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Doba poskytovania materského

Nárok na materské vzniká od začiatku 6. týždňa (najskôr 8. týždňa) pred predpokladaným dňom pôrodu určeným lekárom, v prípade, že pôrod nastal skôr, nárok vzniká odo dňa pôrodu.
Nárok na materské zaniká uplynutím 34 týždňov odo dňa vzniku nároku, v prípade osamelej matky uplynutím 37 týždňov a v prípade, že matka porodila 2 a viac detí, nárok zaniká uplynutím 43 týždňov. Ak sa dieťa narodilo mŕtve, nárok zaniká uplynutím 14 týždňov od vzniku nároku, ak dieťa zomrie v priebehu nároku na materské, nárok zaniká na konci druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa.

Povinnosti poistenca

Poistenec je povinny Sociálnej poisťovni preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti:

 • podať žiadosť o materské
 • oznámiť rodné číslo dieťaťa (najlepšie do 3 dní od pôrodu)
 • v prípade osamelej matky predložiť čestné prehlásenie o osamelosti
 • do 8 dní oznámiť akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na vyplácanie dávky
 • do 8 dní oznámiť zmenu mena a priezviska

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. http://www.socpoist.sk/aktuality-nemocenske-davky-budu-od-1-januara-2014-vyssie/48411s56305c
 2. http://www.socpoist.sk/materske/1293s
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s materským

Máš skúsenosť s materským?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť