Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Táto dávka umožňuje starať sa o maloleté dieťa a nie je naviazaná na nemocenské poistenie, ako napríklad materské. Rodičovský príspevok obvykle plynule nadväzuje na materské. Prípadne ho mamička čerpá ihneď po narodení dieťaťa, ak nemá nárok na materské.

Rodičovský príspevok

Oprávnená osoba je:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Výška príspevku

Rok Jedno dieťa Dvojičky Trojičky
2019 220,70 €275,88 €321,05 €
2018 214,70 € 268,40 €322,05 €
2017 213,20 € 266,50 € 319,80 €
2016 203,20 € 254 €304,80 €
2015 203,20 € 254 € 304,80 €
2014 203,20 € 254 € 304,80 €
2013 199,60 €254 € 299,40 €

Podmienky nároku

Na rodičovský príspevok máte nárok oprávnená osoba, ak:

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou) a
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. To platí aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo súd schváli dohodu rodičov.

Ak je v rodine viac detí:

 • do troch rokov veku alebo
 • do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak:

 • sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát") a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
 • aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa,

 • ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a
 • na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok a nástup dieťaťa do materskej školy
Popis obrázku: Na rodičovský príspevok máte nárok aj keď vaše dieťa nastúpi do materskej školy. Koniec vyplácania príspevku je viazaný na vek dieťaťa - 3 roky (6 v prípade nepriaznivého zdravotného stavu.)

Kde, kedy a ako žiadať o uplatnenie rodičovského príspevku

Písomnú žiadosť alebo elektronickú podpísanú zaručeným elektronickým podpisom, podáva oprávnená osova na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom meste podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).

O rodičovský príspevok je možné najskôr požiadať, až keď sa dieťa narodí, nie skôr. Vo väčšine prípadov poberá mamička najskôr materské. Ak naň však nemá nárok, poberá hneď od narodenia rodičovský príspevok.

Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, kde pracovníčky ochotne poradia. Tlačivo je možné stiahnuť aj z internetu, no často sa stane, že nie sú aktuálne alebo úrad vyžaduje aj iné tlačivá. Najlepším spôsobom je poslať partnera alebo rodinného príslušníka na príslušný úrad po aktuálne tlačivá. Ktoré doma v pokoji vypíšete.

Po podaní žiadosti nárok na rodičovský príspevok posudzuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O priznaní rodičovského príspevku, o zvýšení a o zániku nároku na rodičovský príspevok sa nevydáva písomné rozhodnutie.

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Vyplácanie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok priznáva a vypláca príslušný ÚPSVaR:

 • vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca (napr. za dieťa narodené 3.deň v mesiaci dostanete vyplatenú plnú sumu za príslušný mesiac),
 • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku, (napr. ak dieťa dovŕši 3 roky vo februári, posledný rodičovský príspevok dostanete v marci),
 • peniaze dostanete buď na účet, ktorý ste uviedli v tlačivách alebo na žiadosť je možné príspevok vyplácať aj v hotovosti,
 • ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť,
 • nevypláca sa do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Je možné pracovať popri rodičovskej dovolenke

Áno, v súčasnosti môže mamička pracovať a zároveň poberať rodičovský príspevok. O dieťa však musí byť postarané: v materskej škole, s babičkou, prípadne so súkromnou pestúnkou.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek ( do troch rokov veku, do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe),
 • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Použité zdroje

 1. Predpis č. 571/2009 Z. z., Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné online http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-571
 2. https://web.archive.org/web/20170706233850/https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/
 3. https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/peniaze-pre-rodicov/rodicovsky-prispevok/
 4. https://web.archive.org/web/20170707020419/https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc...
 5. https://web.archive.org/web/20190108233412/http://www.socialnedavky.sk/
 6. https://www.finance.sk/dochodok/rodicovsky-prispevok/

Použité zdroje obrázkov

 1. https://pixabay.com/sk/peniaze-geldscheine-mena-euro-bill-2159310/
 2. https://pixabay.com/sk/škôlka-škola-hlavné-žltá-farby-2456159/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Kam ďalej?

Skúsenosti s rodičovským príspevkom

Máš skúsenosť s rodičovským príspevkom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť