Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok je vyplácaný po splnení podmienok na každé maloleté dieťa najviac do 25. roku života.

Výška dávky

od 1.1.2014 23,52 Eur
1.1.2013 - 31.12.2013 23,10 eur

Účinnosť od 1.2.2014

Podmienky nároku

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
 • oprávnená osoba má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu (pozri Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004)

Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na prídavok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku alebo získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Oprávnená osoba

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa
  • ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa
  • ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
  • ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • ktoré uzavrelo manželstvo,
  • ktorého manželstvo zaniklo
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k prídavku1 sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok prostredníctvom písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.

Výplata prídavku

Úrad práce, sociálnych dávok a rodiny vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky boli splenené len za časť kalendárneho mesiaca. Prídavok sa vypláca mesiac pozadu, najneskôr do konca tohto kalendárneho mesiaca. Prídavok sa vypláca oprávnenej osobe na účet banky alebo v hotovosti. Prídavok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Úrad sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku apríplatku k prídavku, ak:

 • z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedná o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa. Osobitný príjemca je určený na 3 po seba nasledujúce kalendárne mesiace. Ak maloleté nezaopatrené dieťa nespácha ďalší priestupok v období 3 po sebe nasledujúcich mesiacov nasledujúcich od mesiaca, v ktorom bol osobitný príjemca určený, ÚPSVaR rozdhone o uvoľení osobitného príjemu. Ak maloleté dieťa opätovne spácha priestupok počas určenia osobitného príjemcu, prídavok a príplatok k prídavku budú odňaté na toto maloleté dieťa
 • podľa oznámenia orgánu podľa osobitného predpisu maloleté nezaopatrené dieťa, na ktorého sa poberá prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok (platí aj vtedy, ak malo dieťa v čase priestupku menej ako 15 rokov a konanie bolo z tohoto dôvodu odložené alebo zastavené). Osobitný príjemca je určený min. na 3 nasledujúce kalendárane mesiace, uvoľený
 • bolo nazaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie. Osobitný príjemca je uvoľený až po vyhodnotení a zrušení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj účel.

Osobitný príjemca je v týchto prípadoch obec, v ktorej má oprávená osoba trvalý alebo prechodný pobyt alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.

Povinnosti oprávnenej osoby

 • písomne oznámiť do 8 dní zmenu rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu
 • po dovŕšení 3 rokov veku dieťa oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa do plnenia školskej dochádzky. Oznámenie je potrebné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom. Neplatí ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na základe súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok (ak ide o rodiča nezaopatreného dieťaťa, rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostivosti na základe rozhodnutia súdu alebo maloletého rodiča s priznanými rodičovskými právami alebo povinnosťami podľa osobitého predpisu). Uvedenú povinnosť si splníte predložením vyplneného formuláru: Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti na dieťa

Výška dávky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje od 1.1.2014 sumu prídavku na dieťa na 23,52 Eur

Suma prídavku na dieťa platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu. Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent. Sumu vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka..

Účinnosť do 31.1.2013

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Podmienky nároku

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
 • oprávnená osoba má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
 • nezaopatrené dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR

Oprávnená osoba

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo.

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok prostredníctvom písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.

Výplata prídavku

Úrad práce, sociálnych dávok a rodiny vyplatí prídavok za každý kalendárny mesiac, v ktorom sú splnené podmienky nároku, a to vždy do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná písomne oznámiť zmenu rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok, do 8 dní.

Výška dávky

 • 23,52 Eur (od 1.1.2014)
 • 23,10 Eur (1.1.2013 - 31.12.2013)

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-450/znenie-20140101
 2. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-600#f6141434
 3. Zbierka zákonov č. 433/2013, ZÁKON z 27. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, dostupný online http://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=433%2F2013&q=
 4. https://web.archive.org/web/20130703062230/http://www.employment.gov.sk/podpora-rodinam-s-detmi.html
 5. https://web.archive.org/web/20190108233412/http://www.socialnedavky.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s prídavkom na dieťa

Máš skúsenosť s prídavkom na dieťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť