Príplatok k prídavku na dieťa

1 skúsenosť

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Výška príplatku

od 1.1.2014 11,02 Eur
1.1.2013 - 31.12.201310,83 Eur

Účinnosť od 1.2.2014

Podmienky nároku

 • splnenie podmienok nároku na prídavok na dieťa,
 • poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% podľa osobitného predpisu, výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu alebo poberanie obdobnej dávky poskytovaniej príslušnou inštitúciou iného členského štátu alebo poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie a ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osbitného predpisu, je poberateľ takého dôchodku alebo peňažného príspevku na opatrovanie
 • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ani ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa.

Oprávnená osoba

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok prostredníctvom písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu (t.j. na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa).

Výška príplatku

od 1.1.2014 11,02 Eur
1.1.2013 - 31.12.201310,83 Eur

Suma prídavku na dieťa platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu. Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent. Sumu vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.

Výplata príplatku

Úrad práce, sociálnych dávok a rodiny vyplatí príplatok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky boli splenené len za časť kalendárneho mesiaca. Príplatok sa vypláca mesiac pozadu, najneskôr do konca tohto kalendárneho mesiaca. Príplatok sa vypláca oprávnenej osobe na účet banky alebo v hotovosti. Príplatok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Úrad sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak:

 • z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedná o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa. Osobitný príjemca je určený na 3 po seba nasledujúce kalendárne mesiace. Ak maloleté nezaopatrené dieťa nespácha ďalší priestupok v období 3 po sebe nasledujúcich mesiacov nasledujúcich od mesiaca, v ktorom bol osobitný príjemca určený, ÚPSVaR rozdhone o uvoľení osobitného príjemu. Ak maloleté dieťa opätovne spácha priestupok počas určenia osobitného príjemcu, prídavok a príplatok k prídavku bude odňatý na toto maloleté dieťa
 • podľa oznámenia orgánu podľa osobitného predpisu maloleté nezaopatrené dieťa, na ktorého sa poberá prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok (platí aj vtedy, ak malo dieťa v čase priestupku menej ako 15 rokov a konanie bolo z tohoto dôvodu odložené alebo zastavené). Osobitný prájemca je určený min. na 3 nasledujúce kalendárane mesiace, uvoľený
 • bolo nazaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie. Osobitný príjemca je uvoľený až po vyhodnotení a zrušení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj účel.

Osobitný príjemca je v týchto prípadoch obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.

Účinnosť do 31.1.2014

Podmienky nároku

 • splnenie podmienok nároku na prídavok na dieťa,
 • poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% podľa osobitného predpisu, výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu alebo poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou,
 • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa.

Oprávnená osoba

 • rodič dieťaťa
 • osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok na príplatok písomnou žiadosťou na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa.

Výška príplatku

od 1.1.2014 11,02 Eur
1.1.2013 - 31.12.201310,83 Eur

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. 600/2013 Z.z., dostupné online: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-600#f6141441
 2. 433/2013 Z.z., dostupné online http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-433
 3. Predpis č. 450/2013 Z. z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-450/znenie-20140101
 4. https://web.archive.org/web/20130703062230/http://www.employment.gov.sk/podpora-rodinam-s-detmi.html
 5. https://web.archive.org/web/20190108233412/http://www.socialnedavky.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s príplatkom k prídavku na dieťa

Máš skúsenosť s príplatkom k prídavku na dieťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
vitrikus
29. mar 2018

Podpora rodín s deťmi?

Ten zákon je postavený na hlavu.Na Úrade práce ma doslova vykopli s tým, že nemám nárok na príplatok k prídavku na dieťa, lebo nie som DÔCHODCA! Spĺňam síce podmienku, že som poberateľom prídavku na dieťa, nevykonávam zárobkovú činnosť, nepatrí my daňový bonus, ale nie som dôchodca.Takze aká podpora rodín s deťmi? Koľko dôchodcov na Slovensku už len má malé deti vo veku 62 rokov a viac? Česť výnimkám, ktoré si detí adoptovali alebo osvojili z nejakých dôvodov.
2 poďakovania