Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Spermiogram

Spermiogram, analýza semena alebo tiež štandardizované vyšetrenie ejakulátu je prvým vyšetrením, na ktoré je váš muž poslaný, ak sa snažíte o bábätko a stále sa vám to nedarí.

Ďalšími dôvodmi pre vyšetrenie je napríklad potvrdenie úspešnej vazektómie (nevratná metóda mužskej antikoncepcie2, pri ktorej sa prerušia semenovody a prirodzený tok spermií), kedy si chcú byť lekári istí úspešnosťou operácie a teda tým, že v ejakuláte nie sú žiadne spermie.

Vyhodnotenie spermiogramu

Konečný výsledok spermiogramu je zvyčajne stanovený po 2 - 3 odobratých vzorkách, ktoré sa skúmajú s minimálne týždňovým odstupom. Odstupy aj počet vyšetrovaných vzoriek sú stanovené preto, aby bol výsledok čo najpresnejší a najobjektívnejší. Pred samotným vyšetrením je muž väčšinou prizvaný aj na bežnú urologickú prehliadku a na testovanie pohlavne prenosných chorôb. Na urologickej prehliadke lekár vyšetrí brušnú a bedrovú oblasť a hlavne prostatu (v rukaviciach cez konečník s pomocou znecitlivujúceho gélu). Muž by mal tiež doniesť vzorku moču a lekár vykoná aj odber krvi.

Samotný odber ejakulátu prebieha väčšinou pomocou masturbácie po 2 - 3 dňovej prestávke v pohlavnom živote (tzn. bez pohlavného styku, masturbácie, skrátka, nesmie dôjsť k ejakulácii). Spermie sa odoberajú do sterilnej nádobky, ktorú muž dostane v rámci vyšetrenia. Ak môže muž doniesť spermie z domu je nutné, aby zabezpečil, že nádobka neobsahuje žiadne látky, ktoré by mohli spermie znehodnotiť (dezinfekcia a pod.).

Spermiogram - odber spermií, masturbácia, sterilné nádobky

Spermiogram je vyšetrenie spermií a semennej tekutiny. Sleduje sa v rámci neho nasledujúce:

 • vzhľad,
 • objem po skvapalnení,
 • viskozita čiže klzkosť,
 • pH,
 • koncentrácia spermií,
 • pohyblivosť spermií,
 • morfológia spermií,
 • iné bunkové elementy.

Vzhľad ejakulátu

Prvé hodnotenie ejakulátu sa koná hneď po odbere. Najskôr sa lekári zameriavajú na vzhľad. V rámci tohto posudzovania je podstatná farba. V poriadku je biela až nažltlo zakalená. V odobratej vzorke nesmie byť prítomná krv ani žiadny vločkovitý materiál, ktorý by poukazoval na prítomnosť infekcie v pohlavnom systéme.

Objem ejakulátu

Ejakulát sa nechá niekoľko desiatok minút (väčšinou do 30 minút) skvapalniť (skvapalnenie sa odborne označuje ako kolikvácia ) a následne sa meria jeho objem v odmerke, natiahnutím do sterilnej injekčnej striekačky alebo sa váži na presných digitálnych váhach. Za normálny objem je považovaných 2 - 6 ml. Avšak, množstvo ejakulátu obvykle nemá významný vplyv na plodnosť. Rozhodujúcim faktorom je množstvo spermií v tekutine.

Viskozita čiže klzkosť - rýchlosť tečenia ejakulátu

Po skvapalnení hodnotí lekár konzistenciu spermií tak, že nasaje cca 5 ml do pipety, z ktorej majú spermie voľne odkvapkávať. Normálne spermie vytvárajú jednoduché kvapky, pri zvýšenej viskozite sa vytvárajú vlákna dĺžky až 2 cm.

pH

Následne sa stanovuje pH ejakulátu. Kvapka ejakulátu sa nanesie na pH papierik a dochádza k vyhodnocovaniu. Normálne pH je mierne zásadité a pohybuje sa okolo hodnoty 7,2 alebo vyššej, horná hranica pH je 7,8. Kyslé pH spermie zabíja. Kyslosť a zásaditosť ejakulátu ovplyvňuje rovnováha medzi kyslými sekrétmi prostaty a zásaditými sekrétmi, ktoré produkujú semenné vačky. Ak je pomer zásaditých sekrétov veľmi nízky, majú celkovo spermie vyššiu kyslosť.

Koncentrácia spermií

Počítanie spermií sa deje najčastejšie pomocou Maklerovej komôrky (metóda počítania spermií v rámci štvorcových polí, viď obrázok) alebo riadeným analyzátorom (v špeciálnom prístroji s využitím počítača). Koncentrácia spermií sa meria ideálne z dvoch vzoriek ejakulátu odobratých v rôznej dennej dobe. Normálny počet spermií v 1 ml ejakulátu sa pohybuje okolo 50 miliónov. Za dolnú hranicu pre plodnosť sa považuje 15 miliónov spermií v 1 ml. Nepohyblivé spermie sa väčšinou považujú za mŕtve, ale nemusí to tak byť vždy. Špeciálnym testom možno odlíšiť spermie, ktoré sú mŕtve (farebný test, ktorý odlíši živé) alebo tie, ktoré sa tvária, ako že v ejakuláte nie sú (test na centrifúge).

Spermiogram: Počet spermií v ejakuláte

Popis obrázku: Minimálna koncentrácia spermií pre plodnosť sa považuje 15 miliónov spermií v 1 ml.

Pohyblivosť (motilita) spermií

Pohyblivosť spermií je percentuálne vyjadrenie spermií, ktoré majú pohyblivý bičík. V ideálnom prípade má byť vyšetrenie vykonané do 1 hodiny od odobratia ejakulátu.

Podľa WHO je motilita spermií rozdelená do štyroch kategórií:

Kategória A- rýchlo postupujúce, spermie rýchlo sa pohybujúce dopredu.
Kategória B- pomaly postupujúce, spermie pomaly sa pohybujúce.
Kategória C- nepostupujúce, spermie majú len lokálnu pohyblivosť, točia sa v kruhu.
Kategória D- spermie sa nepohybujú vôbec.

Pohyblivosť spermií sa považuje za normálnu v okamihu, keď je viac ako 25% spermií z kategórie A - rýchlo postupujúce, alebo aspoň 50% z kategórie A a B.

Spermiogram: Pohyblivosť (motilita) spermií

Morfológia spermií

Morfológia, čiže skúmanie tvaru spermií, je veľmi citlivý údaj. Toto vyšetrenie hľadá akékoľvek nezdravé tvary, ktoré sú odchýlkou ​​od normálne vyzerajúcich spermií (vzhľadom k počtu hlavičiek, bičíkov, ich tvaru a dĺžke). Odchýlky od normálneho tvaru sú napr. dvojitá hlavička, dvojité bičíky, deformácie hlavičiek, poškodenie krčku. Kritériá hodnotenia sú veľmi prísne. Za normálny morfologický test je považovaný taký, ktorý obsahuje aspoň 60% spermií normálneho tvaru.

Vitalita spermií

K hodnoteniu vitality spermií sa pristupuje v okamihu, keď je viac ako 60% spermií v pohyblivostnej kategórii D - spermie sa nepohybujú. Ide o stanovenie životaschopnosti spermií, resp. o percento živých spermií. Mŕtve spermie prijímajú špeciálnu farbiacu látku cey poškodený obal, ktorý oddeľuje vnútro bunky od vonkajšieho prostredia a tým sa odlíšia od živých.

Leukocyty, baktérie, protilátky proti spermiám...

Spermiogram sa riadi aj týmto parametrom, na základe ktorého sa posudzuje prítomnosť leukocytov, baktérií, prvokov, prípadne ďalších cudzorodých látok. Protilátky proti spermiám nebývajú absolútnou príčinou neplodnosti, ale výrazne znižujú pravdepodobnosť tehotenstva.

Spermiogram a výsledné nálezy

 • Normospermia - spermiogram potvrdil, že parametre ejakulátu sú v norme a jeho výsledky neovplyvňujú snahu o počatie.
 • Oligozoospermia - koncentrácia spermií je nižšia ako 15 miliónov / ml. Ide už o zníženú hodnotu na hranici možnosti počať.
 • Teratozoospermie - menej ako 4% spermií majú normálnu stavbu, morfológiu. Prakticky sa jedná o nemožnosť spermií preniknúť stenou vajíčka.
 • Astenozoospermie - menej ako 40% spermií s celkovou motilitou (kategória A a B) alebo menej ako 32% spermií s progresívnou motilitou (kategória A).
 • Azoospermia - spermiogram ukázal, že v ejakuláte nie sú žiadne spermie.
 • Aspermia - pri orgazme nedochádza k ejakulácii, neprítomnosť ejakulátu.
 • Nekrozoospermia - nízke percento živých spermií, vysoké percento nepohyblivých spermií v ejakuláte.
 • Kryptozoospermia - malý počet spermií, nie sú zistiteľné v čerstvej vzorke, ale až po centrifugácii.

Faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu spermií

Samozrejme existujú faktory, ktoré môžu kvalitu spermií ovplyvniť, a to nielen z negatívneho, ale aj pozitívneho hľadiska. Pokiaľ má spermiogram hraničné hodnoty pre možnosť počatia, pravdepodobne odporučí lekár vášmu partnerovi zamerať sa na zmenu životného štýlu.

Vplyv má najmä:

 • nadmerná konzumácia alkoholu,
 • pravidelné fajčenie,
 • užívanie drog,
 • pravidelné užívanie niektorých liekov (vždy sa poraďte s lekárom)
 • stresové zamestnanie, stres v osobnom živote,
 • prehrievanie (k nemu môže dochádzať napríklad pri používaní vyhrievaných sedačiek a pod.),
 • nepravidelná a nezdravá strava, nedostatok ovocia a zeleniny, nevyvážená skladba potravín,
 • nedostatok pohybu.

Výsledky

Spermiogram, ktorého výsledky nie sú v norme, poukazuje na problémy. Mnohé z týchto problémov sú však liečiteľné. Výsledky s odchýlkou od normálu nám môžu naznačiť, že ide o nasledujúce chorobné stavy:

 • Infekcia. Ak je príliš nízke pH (vysoká kyslosť) a zistí sa prítomnosť bielych krviniek, svedčí to o infekcii. Preto sa v liečbe odporučia antibiotiká4.
 • Neplodnosť.
 • Hormonálna nerovnováha.
 • Cukrovka.
 • Genetické ochorenia.
 • Stav po ožiarení.

Normálny spermiogram a jeho základné hodnoty podľa WHO z roku 2010:

Objem ejakulátu > 1,5 ml
pH ejakulátu > 7,2
Koncentrácia spermií ≥ 15 miliónov / ml
Celkový počet spermií v ejakuláte ≥ 39 miliónov
Celková pohyblivosť 40% a viac pohyblivých spermií
Progresívny pohyb 32% a viac
Morfológia viac ako 4% s normálnou stavbou
Vitalita 58% živých spermií
Leukocyty <1 milión / ml

Vyšetrenie na zistenie príčin neplodnosti

Spermiogram a jeho výsledky v dnešnej dobe niekedy nezistia, aká je príčina neplodnosti. Je potrebné urobiť mnoho ďalších vyšetrení, aby sa objasnila príčina neplodnosti. Tieto vyšetrenia sú samozrejme závislé od toho, aký problém spermiogram odhalí. O ďalšom postupe rozhoduje vždy lekár.

Medzi následné vyšetrenia môžu patriť napríklad:

 • genetické testy,
 • hormonálne testy,
 • vyšetrenie moču po ejakulácii,
 • odobratie vzorky tkaniva zo semenníkov,
 • imunologické vyšetrenie.

Ak v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (azoospermia), lekár môže po doplnení ďalších vyšetrení indikovať mikrochirurgické zákroky alebo iné, menej invazívne metódy odberu spermií:

 • MESA - Micro epididymis sperm aspiration - odobratie spermií z nadsemenníkov.
 • TESE - testicular sperm extraction - odobratie tkaniva zo semenníkov, ktoré sa následne v laboratóriu spracuje, získajú sa spermie, ktoré sa následne použijú na oplodnenie vajíčok počas IVF7.
 • PESA - perkutánna ašpirácia tekutiny z epididymis - odber spermií z nadsemenníkov bez nutnosti mikrochirurgickej operácie.
 • TESA - testikulárna ašpirácie spermií - odber spermií zo semenníkov bez nutnosti mikrochirurgickej operácie.

Viac o metódach PESA, MESA, TESE a TESA nájdete v samostatných článkoch PESA, MESA, TESE a TESA.

Video: Normálne spermie - laboratórium ISCAR

Video: Abnormálne spermie - laboratórium ISCARE

Viac o spermiograme na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. Jana Vlašínová: Problematika lidské reprodukce se zaměřením na imunologické aspekty.
 2. Masarykova univerzita, 2011.
 3. Kvalita spermií: https://web.archive.org/web/20130404003359/http...
 4. http://www.groupflorence.com/ivf/androloji-labo...

# http://en.wikipedia.org/wiki/Semen_analysis

 1. https://web.archive.org/web/20141218193349/http...
 2. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article...

Použité zdroje obrázkov

 1. http://www.sexuologickaspolecnost.cz/vlastnosti-ejakulatu
 2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ejakulát
 3. http://www.muzska-neplodnost.cz/24750-spermiogram
 4. http://www.zdravaspermie.cz/
 5. http://www.ivfbrno.cz/priciny-neplodnosti/t1032
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti so spermiogramom

Máš skúsenosť so spermiogramom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť