Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Prenascan

PrenascanPrenascan je nein­va­zívny pre­na­tálny test chro­mo­zo­mál­nych odchý­lok plodu - hlavne tri­zó­mie chro­mozó­mov č. 21 - Downovho syndrómu2, č.18 - Edward­sovho syn­drómu a č.13 - Patau­ovho syn­drómu.

Každý jedinec má 23 párov chro­mozó­mov a tento test môže ukázať riziko ďal­ších chro­mo­zo­mál­nych odchýlok a odchý­lok pohlav­ných chromozómov.

Vhodná doba pre Pre­na­s­can je od 10. týždňa tehotenstva. Test sa nedá vykonať pri viacpočetnej gravidite.

Efektivita

Masívna para­lelná sek­ven­cia (MPS) je metódapoužitá v Prenascane. Zis­ťuje naj­zá­važ­nej­šie tri­zo­mie chro­mozó­mov plodu č.21 a 18 so sen­zi­ti­vi­tou nad 99%. Pres­nosť tri­zo­mie chro­mozómu č. 13 je takmer 99%. Pohla­vie plodu je sta­no­vené pre­u­ka­zom DNA chro­mozómu Y.

Výsledky testu

PRENASCAN nie je uni­ver­zálny pre­na­tálny test. V prí­pade pozi­tív­neho výsledku je vhodné ove­riť ho inva­zív­nym vyše­tre­ním: odberom cho­ri­o­vých klkov (CVS) alebo amniocentézou17).

Výsledky testu môžu byť skres­lené ak:

 • sama matka má chro­mo­zo­málnu odchýlku
 • má plod vzácnu kom­bi­ná­ciu chro­mo­zo­mál­nych odchý­lok
 • je v krvi matky prí­tomná cud­zia DNA
 • test je vyko­naný v ran­nom tehotenstve
 • kva­lita voľ­nej DNA zne­mož­ňuje vyhod­no­te­nie výsledku

Indikácie

PRENASCAN je dopo­ru­čo­vaný po 10. týždni teho­ten­stva po odbor­nej kon­zul­tá­cii naprí­klad pri

 • zvý­še­nom riziku Tri­zo­mie chro­mozómu č. 21, 13 a 18 zis­te­nom pri bio­che­mic­kom skríningu
 • aty­pic­kom výsledku skrí­ningu s hra­nič­ným rizikom
 • veku nad 35 rokov alebo asis­to­va­nej reprodukcii
 • oba­vách o osud gravidity
 • cie­le­nom podo­zrení na základe vyše­tre­nia rodokmeňu

PRENASCAN nie je dopo­ru­čo­vaný ako test prvej voľby pri náleze odchýlky tvorby orgá­nov plodu, zis­te­ných pri ultra­zvu­ko­vom vyše­trení. V týchto prí­pa­doch je dôvod k pri­a­memu vyše­tre­niu tkanív plodu zís­ka­ných odbe­rom cho­ri­o­vých klkov (CVS) alebo plo­do­vej vody (AMC)17 a vyše­tre­ním plodu metó­dami mole­ku­lár­nej gene­tiky (Microarray).

Viac o Prenascane na modrykonik.sk:

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20150809053823/http://www.prenascan.eu/sk
 2. http://www.usg.sk/?a=downov-syndrom
 3. https://web.archive.org/web/20160507143513/http://www.3dultrazvuk.sk/www/index.php/ndg
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s Prenascanom

Máš skúsenosť s Prenascanom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
tytana  21. dec 2013

Prenascan v Bratislave

Absolvovala som ho v apríli 2013. Dôvodom bola zvýšená pravdepodobnosť Downovho syndrómu ako výsledok tripple testu. Lekár mi odporučil amniocentézu, avšak tej som sa veľmi chcela vyhnúť kvôli možným negatívnym vplyvom na plod.

O Prenascane ešte nebolo veľa počuť, avšak po kratšom prieskume na internete som našla o ňom informácie a takisto som zistila, že ho už robia aj v Bratislave (v tom čase v Kochovi a v Novapharme). Hoci bol pomerne drahý a na výsledok sa čakalo 2 týždne, rozhodli sme sa s manželom ísť do toho.

Prvý odber nedopadol dobre, vzorka vraj nebola vyhovujúca, čo sme sa dozvedeli po 2 týždňoch netrpezlivého čakania. Bolo jasné, že ak test absolvujem ešte raz, v čase obdržania výsledku už bude iba informatívny - bola by som po 24 týždni tehotenstva. Napriek tomu sme test zopakovali. Výsledok bol dobrý.

Chlapček sa nám narodil v septembri a je v poriadku. Určite aj nabudúce by som postupovala rovnako. Odporúčam však na test ísť skôr, práve kvôli možnému predĺženiu čakania na výsledok ako sa to stalo mne.
4 ľudia považujú za užitočné