Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Logopédia

Logopédia (z gr. logos - slovo, paidea - výchova) je pojem, ktorý si väčšina ľudí spája s račkovaním alebo šušlaním. Tento odbor však v sebe zahŕňa oveľa viac. Z odborného hľadiska je to náuka o vývine a výchove reči. Činnosť logopéda je zameraná na diagnostiku a terapiu rôznych porúch komunikácie detí a dospelých. Ide teda nielen o drobné vady reči (napr. zlé vyslovovanie jednotlivých písmeniek), ale aj o rečové poruchy či nevravnosť.

Logopédia

Rozvíjanie reči a odstraňovanie vád a porúch sa spája s výchovou myslenia a osobnosti jedinca. Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka. Schopnosťou hovoriť sa človek začleňuje do spoločnosti a rečou môže vyjadriť svoje zážitky, poznanie. Preto musíme tejto problematike venovať náležitú pozornosť.

Vývin reči býva ovplyvnený tými, s ktorými sa človek stýka (rodičia, vychovávatelia, učiteľky, spolužiaci, spolupracovníci). Pred nástupom do školy1 by malo dieťa zvládať všetky hlásky svojho materinského jazyka a bezchybne z nich skladať slová, vety.

V školskom veku a v puberte sa rozširuje slovná zásoba pomocou získaných vedomostí v škole, v krúžkoch či zo sledovania televízie alebo čítania. Keď dieťa hovorí, nemalo by mu byť bránené v používaní vlastnej slovnej zásoby, aj keď veci nazýva "inak".

Logopéd

Logopédom môže byť človek s vysokoškolským vzdelaním. Klinický logopéd je samostatný zdravotnícky pracovník, ktorý má okrem magisterského štúdia (odbor logopédia), ukončené aj špecializačné (atestačné) štúdium (odbor klinická logopédia) na Lekárskej fakulte SZU a môže teda pracovať samostatne, bez toho že by musel mať nad sebou odborného garanta, ktorý by garantoval, že práca ktorú vykonáva, spĺňa všetky požiadavky platné pre odbor klinická logopédia.

Atestovaný klinický logopéd môže pracovať nielen s deťmi, ale aj dospelými. Pri liečbe pacientov často spolupracuje s pediatrami, psychológmi, foniatrami, ORL lekármi, ale aj s rodičmi detí a školskom zariadením, ktoré dieťa navštevuje - škôlka, základná škola, špeciálna škola.

Kedy navštíviť logopéda?

Najčastejšou poruchou artikulácie u predškolákov sú sykavky (scz, ščž),deti ich hovoria medzi zubami – „ šušľajú“ alebo ich zamieňajú (namiesto scz hovoria ščž alebo opačne) alebo ich vynechávajú. Ďalším najviac problémovými hláskami sú L a R, ktoré deti vyslovujú zadnou časťou jazýčka, hrdielkom (tzv. ráčkovanie) alebo uvedené hlásky nahrádzajú inými hláskami (napr. R nahrádzajú L alebo J; hlásku L nahrádzajú J). Problémy vedia narobiť aj znelé spoluhlásky (dieťa hovorí B ako P, Z ako S, Ž ako Š, D ako T, V ako F, G ako K). Alebo dieťa nahrádza K hláskou T či naopak.

K náprave reči a vyjadrovania je ideálny predškolský vek dieťaťa, kedy je už dieťa schopné učiť sa a centrálny nervový systém dieťaťa je dostatočne vyvinutý. Dieťa je schopné „odozrieť“ hlásky sluchom a zrakom z okolia (od rodičov, iných dospelých, od kamarátov), ale aj zdravé tzv. oromotorické schopnosti, t.j. schopnosť jazyka a ostatných orgánov, podieľajúcich sa na výslovnosti (pery, zuby, ďasná, podnebie,) pohybovať sa tak, aby boli vôbec schopné hlásky správne vytvoriť, vysloviť. Schopnosť ovládať hovoridlá je veľmi dôležitá. Náprava reči v predškolskom veku je veľmi rýchla a pre dieťa ľahká, nie je dobré tento čas prešvihnúť. Náprava v školskom veku je potom zdĺhavá. Deti sa navzájom posmievajú, že niekto kokce alebo nevie vyslovovať ťažké hlásky.

Logopédia
Popis obrázku: Návštevu legopéda neodkladajte. Náprava reči v predškolskom veku je omnoho rýchlejšia ako u školákov.

Veľmi často je obmedzená pohyblivosť jazyka u dieťaťa z dôvodu krátkej tzv. jazykovej uzdičky, kedy dieťa nie je schopné vyplaziť jazýček von z pusy, ani ho zdvihnúť hore k vrchným zúbkom. V dôsledku jazykovej uzdičky dieťa nedokáže vyslovovať najmä hlásky tvorené špičkou jazýčka (napr. r,l,c,s,z,č,š,ž). Ak má dieťa uzdičku, je možné zlepšiť funkciu špičky jazýčka cvičeniami, ktoré sú zamerané na zlepšenie citlivosti a pohyblivosti celého jazýčka. A až potom je možné začať s vyvodzovaním hlások, ktoré sa artikulujú špičkou jazýčka. Ak sa však nepodarí uvoľniť uvedenými cvičeniami špičku jazýčka, klinický logopéd odošle dieťa k ORL na odstránenie jazykovej uzdičky.

Logopédiu by mali rodičia so svojím dieťaťom navštíviť v prípade, že:

Vek dieťaťa Rečová vada
0 - 3 mesiace dieťa nereaguje na silné zvukové podnety
4 - 10 mesiacov dieťa ťažko prijíma potravu, nereaguje na zvuky alebo zvuky nenapodobňuje
1 rok dieťa nerozumie jednoduchým slovným pokynom
2 - 3 roky dieťa nenapodobňuje reč, ovláda menej ako 50 slov, nehovorí v ​​jednoduchých vetách, nepoužíva otázky typu: "Prečo?" "Čo je to?"
3 - 4 roky dieťa hovorí nezrozumiteľne, má malú slovnú zásobu, nevie časovať a skloňovať, má zlú artikuláciu hlások
4 - 4,5 roka dieťa nehovorí viac ako vo dvojslovných vetách, zle vyslovuje hlásky k-g-h-ch--t-d-n-ť-ď-ň a c-s-z-č-š-ž
4,5 - 5,5 rokov nesprávne tvorenie l-r-

Bezodkladne navštíviť logopéda v prípade, že dieťa:

 • koktá,
 • má dlhšie ako trojtýždňové zachrípnutie.

Video (CZ): Logopédia MUDr. Ilona Kejklíčková

Členenie porúch reči (narušená komunikačná schopnosť)

Oneskorený vývin reči (poruchy vývinu reči):

Keď dieťa v troch rokoch nehovorí, môže to byť spôsobené:

 • Génmi - liečba je najjednoduchšia. Postačí zmeniť prostredie, v ktorom dieťa vyrastá a dochádzať pravidelne na logopédiu.
 • Sluchovou vadou - lekár na ORL alebo foniater určí akou sluchovou poruchou dieťa trpí.
 • S oneskoreným rozumovým vývinom - u detí s nižším IQ sa vyvíja reč pomalšie. Liečbou je čas a pravidelná návšteva logopéda.
 • S poruchami hovoridiel - dieťa môže mať vrodený rázštep podnebia, skrátenú podjazykovú uzdičku alebo zlý vývin chrupu. Najprv sa musí vada odstrániť chirurgicky, potom dieťa dlhodobo navštevuje logopéda.
 • S poruchami centrálnej nervovej sústavy - nesprávne vyslovovanie hlások (L, R a sykaviek) tzv. dyzartria. Ide o príznak detskej mozgovej obrny, je nutná starostlivosť logopéda.
 • Afázia - ide o komplikované postihnutie, ktorého znakom je strata produkcie alebo neporozumenie reči. Tento druh vady reči je spôsobený ložiskovým poškodením mozgu. Príčinami môže byť centrálna mozgová príhoda, nádor mozgu, zápalové ochorenie mozgu alebo intoxikácia mozgu.

Neurotické poruchy reči:

 • Elektívny mutizmus - dieťa nehovorí s určitými ľuďmi alebo v určitom prostredí. Napríklad pri nástupe do škôlky, do školy, s učiteľkami alebo u lekára . Doma a v spoločnosti známych ľudí ale hovorí úplne bez ťažkostí. Príčinou môže byť traumatický zážitok (smrť, násilie, sťahovanie) alebo stres. Na dieťa sa nesmie tlačiť, je potrebná starostlivosť logopéda a dostatok času.
 • Surdomutismus
 • Mutizmus

Poruchy plynulosti reči:

 • Zajakavosť - ide o nesprávnu koordináciu orgánov, ktoré sa podieľajú na rozprávaní.
 • Breptavosť - je charakteristická zrýchleným rozprávaním. Reč je nezrozumiteľná. Človek pri breptavosti nevyslovuje slabiky či slová. Breptavosť možno potvrdiť nálezom na EEG. U malých detí býva spájaná s ľahkou mozgovou dysfunkciou.

Poruchy artikulácie:

 • Dyslália - tzv. pátlavosť - ide o nesprávne tvorenie hlások (napr. 3-ročné dieťa nevie vysloviť R a okolie to po ňom nemôže požadovať).
 • Dyzartria - trpia ňou detí s DMO. Ide o poruchu artikulácie spojenú so zlým dýchaním, tvorbou hlasu, melódií a rytmom reči.

Poruchy grafickej podoby reči:

Poruchy pri anomáliách orofaciálného systému:

 • Patalolaia - vada reči spôsobená rázštepom podnebia alebo pery a podnebia
 • Rinofónia

Poruchy hlasu

Symptomatické poruchy reči

Logopedické pomôcky

Logopedické pomôcky napomáhajú deťom a rodičom či logopédom, aby každodenné učenie sa správnemu hovoreniu a používaniu materinského jazyka bolo zábavné, nie nezáživné a nepríjemné.

 • Didaktické pomôcky - môžu mať formu hier alebo pexesá. Námetom môže byť čokoľvek, čo dieťa zaujíma - zvieratá, známe hrady, zámky alebo štáty či mesta.
 • Knihy - magnetické alebo zvukové knižky, riekanky.
 • Logopedická pexesá - pexesá sú zamerané na jednotlivé písmenká.
 • Magnetické tabule a skladačky
 • Písanie a pastelky - výber vhodného perá, ceruzky alebo pasteliek podporí dieťa vo vypĺňaní pracovných listov.
 • Pracovné listy alebo zošity - listy majú rôzne zameranie, môžu byť nielen logopedické, ale tiež grafomotorické, logické.
 • Súbor obrázkov, artikulačné albumy - albumy sú delené po jednotlivých hláskach.
 • Výučbové CD - učia deti vnímať počúvaný príbeh alebo rozprávku, dieťa si rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje sa vo vyjadrovaní.
 • Výučbové logopedické kartičky - pexesá, skladačky zvieratiek, čísiel, domino.

Infant Trainer

Infant Trainer je silikónový implantát bez obsahu PVC a latexu, ktorý napomáha správnemu postaveniu zubov a čeľuste. Za nesprávne rastúce zuby a čeľusť môže konzumácia mäkkej stravy, používanie cumlíka13 alebo cmúľanie palca.

Úlohou tejto silikónové pomôcky je:

 • zabezpečiť, aby pacient aspoň trošku cvičil čeľusť a tvárové svaly,
 • zabezpečiť, aby bol jazyk v správnej polohe v pokoji, ale aj pri hryzení a prehĺtaní potravy,
 • napomáha k správnemu dýchaniu nosom.

Logopédia online

Cvičiť logopédiu nemusia deti len v ordináciách špecialistov, ale možno to aj doma pomocou knižiek alebo básničiek umiestnených na rôznych internetových stránkach, ktoré sú na logopédiu zamerané.

V dobe chytrých telefónov a tabletov možno logopédiu vyučovať aj online. Stačí si zaobstarať aplikáciu Logopédia určenú pre Android, ktorá je určená deťom so zlou výslovnostné, tzv. dysláliu. Aplikácia je zameraná na precvičovanie písmeniek K, Ch, V, F, L, Ť, Ď, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z, R a spojených hlások CSZ a CSZ. Hlásky sa nachádzajú ako na začiatku slova, tak v strede alebo na konci.

Video: Aplikácia Logopédia

Video: Logopédia pre Android a iOS

Viac o logopédii na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Logopedie
 2. http://logopedie.unas.cz/
 3. https://web.archive.org/web/20170420203153/http://www.logopedonline.cz/Default.html
 4. http://www.logopedie-pomucky.cz/
 5. https://web.archive.org/web/20171207073104/http://www.pmq-software.com/sw/cz/android/logopedie-pmq/
 6. http://www.beldental.cz/trainery-myofunkcni-aparaty/4136-infant-trainer-pro-deti.html
 7. http://www.logopedie-sulistova.cz/kdy-navstivit-logopeda.php
 8. http://www.klinickalogopedia.sk/
 9. https://sk.wikipedia.org/wiki/Logopédia
 10. https://pomocnicek.sk/blog/185-logopedia-a-pomocnicek.html
 11. https://babetko.rodinka.sk/detska-rec/detska-rec/logopedia/

Použité zdroje obrázkov

 1. pixabay.com
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s logopédiou

Máš skúsenosť s logopédiou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť